رفتید بهشت ، بوس با خود ببرید.
لبخند ظریف و لوس با خود ببرید.

شاید شد و خواستگار هم پیدا شد
یک پیرهن عروس با خود ببرید .

رفتید بهشت سنگ با خود ببرید
یه روسری قشنگ با خود ببرید

شاید که بهشت گشت ارشاد نداشت
یک دست لباس تنگ با خود ببرید

رفتید بهشت باد با خود ببرید
سی دی و نوار شاد با خود ببرید

تا پیش پری و حور راحت باشید
پیژامه پا گشاد با خود ببرید

رفتید بهشت، تار و تنبک بزنید
روی چمن بهشت پشتک بزنید

در راه اگر حوریِ خوبی دیدید
فی الفور به ما نیز پیامک بزنید!

رفتید بهشت قند با خود ببرید
انگشتر و دستبند با خود ببرید

شاید نرسد دست شما به میوه‌ها
یک حوری قد بلند با خود ببرید
موضوع : طنز،