پسره پست گذاشته
چگونه بعد از ازدواج از یک دختر قرتی و سوسول یک زن واقعی بسازیم ؟!
جواب....
به نام خدا !
کمربند
.
.
.
.
...
دختره کامنت گذاشته:اگه پسرای این دوره زمونه چیزی به نام کمربند میشناختن که شلوارشون رو آسفالت نبود!
==============================================
یه فامیل داریم 28ساله بیکاره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دوسال دیگه بیکار بمونه بازنشست میشه به امید خدا
=============================================
تو کوچه دختره داشت بهم فرمون میداد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 میگه دنده عقب بیا جلو !!!!
هر چی زور زدم نفهمیدم باید چکار کنم .

پیاده شدم فرار کردم

موضوع : طنز،