روزی جوانی به خدمت شیخ حسن (بصری رحمه الله تعالی) رسید و به او گفت: من مرتکب گناه می شوم و می بینم خداوند همه   چیز رابه من می دهد و از هیچ نعمتی بی بهره نشده ام.

حسن بصری (رحمه الله تعالی ) در جواب به او گفت: آیا شبها برای مناجات با خداوند بیدار می شوی؟
جوان گفت: خیر.
حسن بصری  (رحمه الله تعالی) به او گفت:

همین که خداوند تو را از نعمت مناجات محروم کرده،  کفایت میکند.


موضوع :