مهم ترین درسی که از مادربزرگم آموختم این بود:
 اگر می خواهی چیزی را نابود کنی، اگر می خواهی صدمه و آسیبی به چیزی برسانی، کافی است آن را محدود کنی، کافی است آن را محصور کنی. آن وقت می بینی که خود به خود خشک می شود، پژمرده می شود و می میرد!
 
 
 کتاب بعد از عشق نوشته شافاک

موضوع :