در این باره در سخنی از امام باقر علیه السلام آمده است:

هر كس سوره حمد و سوره توحید او را شفا ندهد هیچ چیز دیگری او را شفا نخواهد داد همه بیماری ها با این دو سوره درمان می شود.

موضوع :