عیسی مسیح  فرمود:
بخواهید تا به شما داده شود
بجوئید تا بیابید
بكوبید تا در به روی شما باز شود
زیرا هركه چیزی بخواهد به‌دست خواهد آورد
و هر که بجوید، خواهد یافت
و هرکه بکوبد، در به‌رویش گشوده خواهد شد.

موضوع :