وجود هیچکس غمها را از بین نمی برد
اما کمک میکند با وجود غمها محکم بایستیم

درست مثل چتر که باران را متوقف نمی کند، اما کمک می کند آسوده زیر باران بایستیم

ابرها به آسمان تکیه می کنند ؛
درختان به زمین ؛
و انسانها به مهربانی یکدیگر …

گاهی دلگرمی یک نفر چنان معجزه می کند که انگار خدا در زمین کنار توست !

زندگیتون سرشار از آدمهای مهربان

موضوع :