آرامش نتیجه سه عبارت است:
 1- تجربه دیروز
 2-استفاده امروز
 3-امید به فردا .....

ولی اغلب ما با سه عبارت دیگر زندگی می کنیم:
 1- حسرت دیروز
 2- اتلاف امروز
 3-ترس از فردا....

در حالی که آفریدگار مهربان ...
گذشته را عفو  ...
امروز را مدد....
و فردا را کفایت می کند.

موضوع :