رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که در روز سه شنبه دو رکعت نماز بخواند و بعد از حمد سوره های تین و توحید و ناس و فلق را هر کدام یک مرتبه بخواند خدای تعالی به هر قطره آب که از آسمان ببارد درجه ای به درجاتش بیفزاید و به هر دیو و پری شهری از زر برایش بنا کند و ثواب آدم و موسی و هارون و ایوب ( علیهم السلام ) را به وی بدهد و هشت در بهشت را به رویش بگشاید تا از هر کدام خواست وارد شود


منبع : نزهة الزاهد ص ۲۴۶

موضوع :