از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است : به جهت ظهور برکت در خانه و درمان بیماریها و برآمدن مهمات سوره مبارکه صافات را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و بشوید و از آن آب غسل کند همه مرض ها و رنج ها از او زایل شود

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 139

موضوع :