هنگامی که در موقعیتی هستی ،
که می توانی به کسی کمک کنی،
خوشحال باش؛

زیرا خداوند دعاهای او را از طریق تو اجابت می کند...

به یاد داشته باش هدف ما بر روی زمین، گم شدن در تاریکی نیست؛بلکه نوری برای دیگران بودن است، تا شاید راهشان را از طریق ما پیدا کنند...

در هنگام نیایش،
به آنچه خدا به شما نداده ، فکر نکنید...

به نعمت های بیشماری فکر کنید،

که خدا بدون نیایش به شما بخشیده است...

موضوع :