یا الله رو 66 بار
یا هو رو 22 بار
کهیعص رو 195 بار
حمعسق رو 278 بار
با طهارت و به سمت قبله و در خلوت
اگه عود یا اسپند داری روشن کن
--------------------
شب آیات اسم اعظم
دو اسم کهیعص و حمعسق
ایه الکرسی و یاالله و یا هو رو

موضوع :