گرچه من پشت درم، راه ندی حق داری
 
 گرچه من دربدرم، راه ندی حق داری
  
 بسكه من این در و آن در زده ام حالا كه
 
 خورده اینجا گذرم، راه ندی حق داری
 
 همه جا پرسه زدم غیر در خانه ی تو
 
 حال بشكسته پرم، راه ندی حق داری
 
 گرچه بر سفره تو شاه و گدا مهمانند
 
 بسكه من خیره سرم، راه ندی حق داری
 
 بس كه تو شاهد عصیان منی امشب كه
 
 من گدای سحرم، راه ندی حق داری

موضوع :